ប្រទេសបារាំងជួញដូរយក Forex ដែល

Best Rated Forex Brokers in France

If you’re just new in the financial investing industry, you probably heard about Forex. Forex, or Foreign Exchange Market, is a decentralized global market for currency trading. This basically includes every facet of selling, exchanging, and buying currencies at determined or current prices. It is also the largest market in the world in terms of trading magnitude.

What used to be a form of financial investing that is only accessible to licensed traders and brokers, has now become a trading platform that is available to anyone, គ្រប់ទីកន្លែង. In addition, it has the potential to yield huge profits. Keep in mind, however, that just like most forms of investment, foreign currency value can go down, as well as up.

It is because of the possibility of incurring huge financial losses that you will be told to practice caution when trading. If you’re new to trading in France, it is encouraged that you first try out the demo account that is being offered by numerous France Forex brokers online.

Basics Things To Know if You Are Trading Forex in France

ប្រទេសបារាំង, like the rest of its neighbors in the European Union, has accepted the world of Foreign Exchange Trading with open arms. This, in turn, provided the French people with plenty of opportunities to participate in Foreign Exchange trading. It is always considered a good trading practice to make sure that the France Forex brokers that you’re going to be trading with are licensed and regulated by the Autorité des Marchés Financiers, or AMF.

The French Franc was France’s official currency before. It only became the Euro after they officially joined the European Union back in 2002. Since then, the French Euro has been used almost exclusively in every money operation conducted in France.

When it comes to the Foreign Exchange market, France isn’t the only major player in Europe. ទោះជាយ៉ាងណា, they are still one of the biggest contributors to the financial trading volume that occurs among European Union countries. The Euro’s liquidity is one of the reasons why Forex market trading is extremely popular in Europe.

2 Things To Look Out For The Best Forex Brokers in France

If you plan to go into financial trading, specifically forex trading, the first thing that you should do is look for a trustworthy and reliable forex broker that you can trade under. There are many France Forex brokers out there. In order to easily find the right broker for you, try to consider these two factors below:

Trading platform

A trading platform is referred to as the trading software that brokers let their traders use to trade forex with. A good trading platform provides traders with real-time financial information, as well as allows traders to place orders on time 24/7.

Quality of Customer Service

Let’s face it. Sooner or later you’re going to encounter problems with either the trading platform or your trades themselves. It is for this particular reason why looking for a broker that has a good quality of customer service is of utmost importance. ទោះជាយ៉ាងណា, just having a customer support service in place is not enough. The customer service representatives must be professional, courteous, and have ample knowledge about every possible issue that you might encounter during the course of any trade.

ឈ្មួញកណ្តាល info ប្រាក់រង្វាន់ បើកគណនី
បទប្បញ្ញត្តិ:
អានុភាព: 1:400
គណនីសាកល្បង: បាទ
នាទីបញ្ញើ: $100
ឡើងទៅ $10,00 ប្រាក់រង្វាន់ ដំណើរទស្សនកិច្ចឈ្មួញកណ្តាល អានពិនិត្យឡើងវិញ
បទប្បញ្ញត្តិ:
អានុភាព: 1:3000
គណនីសាកល្បង: បាទ
នាទីបញ្ញើ: $1
$123 ប្រាក់រង្វាន់ +100% រាល់ការដាក់ប្រាក់នៅលើ! ដំណើរទស្សនកិច្ចឈ្មួញកណ្តាល អានពិនិត្យឡើងវិញ
បទប្បញ្ញត្តិ:
អានុភាព: 1:1000
គណនីសាកល្បង: បាទ
នាទីបញ្ញើ: $100
101% នៅលើប្រាក់បញ្ញើនីមួយ ដំណើរទស្សនកិច្ចឈ្មួញកណ្តាល អានពិនិត្យឡើងវិញ
បទប្បញ្ញត្តិ: ក្រុមហ៊ុន Asics
អានុភាព: 1:500
គណនីសាកល្បង: បាទ
នាទីបញ្ញើ: $100
$10 គ្មានការដាក់ប្រាក់រង្វាន់ ដំណើរទស្សនកិច្ចឈ្មួញកណ្តាល អានពិនិត្យឡើងវិញ
បទប្បញ្ញត្តិ: FFMS
អានុភាព: 1:1000
គណនីសាកល្បង: បាទ
នាទីបញ្ញើ: $1
អតិបរមា 250% ដំណើរទស្សនកិច្ចឈ្មួញកណ្តាល អានពិនិត្យឡើងវិញ
បទប្បញ្ញត្តិ:
អានុភាព: 1:2000
គណនីសាកល្បង: បាទ
នាទីបញ្ញើ: $100
100% ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់បញ្ញើ! ដំណើរទស្សនកិច្ចឈ្មួញកណ្តាល អានពិនិត្យឡើងវិញ
បទប្បញ្ញត្តិ: CySEC
អានុភាព: 1:888
គណនីសាកល្បង: បាទ
នាទីបញ្ញើ: $5
ប្រាក់រង្វាន់ឡើងទៅ $5,000 ដំណើរទស្សនកិច្ចឈ្មួញកណ្តាល អានពិនិត្យឡើងវិញ

រក្សាសិទ្ធ© 2017. រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង. Forex ប្រាក់រង្វាន់សំរាប់ភ្ញៀវ

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង | គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន | ការមិនទទួលខុសត្រូវ | អំពី​ពួក​យើង