ਪੇਪਾਲ ਫੋਰੈਕਸ ਬ੍ਰੋਕਰ

Understanding Paypal

Paypal is an online payment network. By accessing your online balance, you can transfer money to almost anyone. It can also be connected to credit cards and bank accounts for money withdrawals and deposits.

Connecting with Brokers via Paypal

Paypal has been a valuable and well-loved e-wallet used in many transactions globally. There are many available Paypal Forex brokers to connect and trade, but choosing one can be difficult especially if they offer different bonuses that you may be interested in.

If you are still new to Forex trading, this can be overwhelming. Here is a list of useful tips on understanding brokers.

Understanding Paypal Brokers

Paypal Forex brokers are responsible for investor advertising, bonus giving, and daily regulation of rules in the forex community. In many ways, they have similar functions to any other broker. The only difference is that they also accept Paypal as a mode of payment. With Paypal as your means of transaction, it is safer and faster to transfer money back and forth.

Why choose Paypal Forex brokers?

Choosing this kind of broker comes with many benefits. Here is a short, but informative list on why you should think about it.

  • Many brokers, who use Paypal, are in companies with good ratings and have shown to be available globally.
  • Maintaining a Paypal account not only allows you to easily transact with your broker, you can also use Paypal to shop online and transfer money easily to other people such as friends, family, and business partners.
  • Paypal is known for being very secure. There are IT experts maintaining Paypal and they’ve made sure that Paypal’s security remains top notch.
  • Paypal is only considered as one over the many payment methods, so you won’t have to worry about Paypal being your only choice.
  • There are interesting bonuses available only for traders who use Paypal.

Choosing the Right Broker for You

There are many good brokers found in Paypal. Examples of highly rated brokers are Xtrade, XM, ਅਤੇ HY Capital Markets. If you want to search for more, don’t worry. Choosing a broker won’t be difficult because they are so many to choose from.

Here are a few tips on choosing a good broker:

  • Check if Paypal is officially listed as a means of payment. If Paypal is not listed, you may contact the company’s support staff for information.
  • Check out online reviews about the Forex broker as much as you can. Find out why people trust these brokers and learn what bonuses they have to offer. Take some time off to read their trading rules and policies, and check their current trading platform.
  • Are you currently a Paypal user? If so, you may contact Paypal’s customer support team and be informed about financial brokers who use this payment system. You’d be surprised by how friendly they are and maybe they’ll even give you a list of brokers to choose from.

Paypal is a very customer friendly payment system which attracts people globally with its security, transparency, and reliability. By connecting to Paypal, you will be able to have business transactions in a fast and easy manner.

ਦਲਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਨਸ ਓਪਨ ਖਾਤਾ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ:
ਲੀਵਰ: 1:400
ਡੈਮੋ ਖਾਤਾ: ਜੀ
ਮਿਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $100
ਤੱਕ ਦਾ $10,00 ਬੋਨਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਲਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮੀਖਿਆ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ:
ਲੀਵਰ: 1:3000
ਡੈਮੋ ਖਾਤਾ: ਜੀ
ਮਿਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $1
$123 ਬੋਨਸ +100% ਹਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ! ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਲਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮੀਖਿਆ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ:
ਲੀਵਰ: 1:1000
ਡੈਮੋ ਖਾਤਾ: ਜੀ
ਮਿਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $100
101% ਹਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਲਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮੀਖਿਆ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ: ASIC
ਲੀਵਰ: 1:500
ਡੈਮੋ ਖਾਤਾ: ਜੀ
ਮਿਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $100
$10 ਕੋਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੋਨਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਲਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮੀਖਿਆ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ: FFMS
ਲੀਵਰ: 1:1000
ਡੈਮੋ ਖਾਤਾ: ਜੀ
ਮਿਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $1
ਵੱਧ 250% ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਲਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮੀਖਿਆ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ:
ਲੀਵਰ: 1:2000
ਡੈਮੋ ਖਾਤਾ: ਜੀ
ਮਿਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $100
100% ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੋਨਸ! ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਲਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮੀਖਿਆ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ: CySEC, FSC, ASIC
ਲੀਵਰ: 1:1000
ਡੈਮੋ ਖਾਤਾ: ਜੀ
ਮਿਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $5
ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੋਨਸ $5,000 ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਲਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮੀਖਿਆ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2017. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਸੁਆਗਤੀ ਬੋਨਸ ਫਾਰੇਕਸ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ | ਬੇਦਾਅਵਾ | ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ